Etický kodex VV

Etický kodex politika

Volení zástupci občanů, zastupitelé, radní, starostové, primátoři, poslanci a senátoři, vědomi si důvěry občanů do nich vloženou, chápajíc výkon svého mandátu jako veřejnou službu, za niž nesou odpovědnost, se zavazují kromě práv a povinností zakotvených v Ústavě České republiky, Listině základních práv a svobod a dalších platných zákonech dodržovat následující články. 

 

Článek první

Zástupci občanů  se zavazují, že jim svěřené veřejné funkce budou vykonávat aktivně podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, budou se účastnit maxima možných příslušných jednání, schůzí a zasedání, kde reprezentují občany, a při výkonu funkce se budou řídit právním řádem České republiky. O své práci budou poskytovat informace veřejnosti. Před každým hlasováním se zástupci občanů co nejlépe seznámí s probíranou problematikou, aby možnost zdržet se hlasování byla využívána jen minimálně.

Článek druhý

 

V souvislosti s výkonem funkcí nepřijímají zástupci občanů žádné  dary, protislužby, ani odměny kromě odměn vyplácených na základě zákona. Člen strany Věci veřejné musí členovi rozhodčí komise a současně prvnímu místopředsedovi do 24 hodin nahlásit jakoukoliv korupční nabídku, která mu byla učiněna. Ti o tom neprodleně informují předsedu Věcí veřejných.

 

Článek třetí

Při výkonu své  funkce se zástupce občanů zdrží jednání, které by přineslo jemu samotnému, jeho rodinnému příslušníkovi či osobě blízké neoprávněnou výhodu. Vyhne se tak střetu jeho soukromého zájmu s výkonem veřejné služby.

Článek čtvrtý

Zástupci občanů  se tímto zavazují nepodpořit svým hlasováním přidělení  veřejné zakázky jakékoli obchodní společnosti, ve které  figurují oni nebo osoby jim blízké. Nepodpoří ani subjekty s neznámou vlastnickou strukturou a nebudou hlasovat ve výběrových řízeních, kde stanovená cena neodpovídá ceně tržní,nebo kde kvalifikační podmínky výběrového řízení zvýhodňují jediného uchazeče a tedy omezují volnou obchodní soutěž.

Článek pátý

Při plnění svého mandátu se bude zástupce občanů zasazovat o maximální prosazování svého volebního a politického programu strany či subjektu, jehož zájmy zastupuje a prosazuje. Bude tudíž respektovat usnesení příslušného komunálního, poslaneckého či senátorského klubu, ke kterému přísluší, a dále bude zohledňovat usnesení Rady, Grémia a Konference. Zástupce občanů nesmí v průběhu své funkce změnit politickou stranu, za kterou byl zvolen.

Článek šestý

Zástupce občanů  se zavazuje zveřejnit výši svého platu, stejně jako jiné  povinné údaje, které jsou určeny zákonem.

Článek sedmý

V případě, že byl zástupce občanů pravomocně odsouzen ze spáchání trestného činu, vzdá se svého mandátu.

Závěrečná ustanovení

Zástupce občanů  se svým podpisem ztotožňuje s principy tohoto Etického kodexu a zavazuje se jimi řídit. Dále se zavazuje, že se v případě prokázaného porušení tohoto Etického kodexu vzdá svého mandátu.